ovp dvorianky 1.9.2020

OVP Dvorianky 2020

ovp dvorianky 1.9.2020

MKK Slovakiadog v spolupráci s Obecným úradom Veľké Úľany a chovateľskými klubmi,  pod záštitou SPZ a SKJ  

Oblastná výstava psov všetkých plemien, 1.9.2020

Špeciálna výstava (CAC)

  • Klub Svätého Huberta (Bloodhound), CAC
    Posudzuje: Frnčová Lenka, CZ

Miesto a dátum konania

UPOZORNENIE !
Zmena miesta konania Oblastnej výstavy psov, 01.09.2020, pôvodne Dvorianky.
Nové miesto konania výstavy  –  park kaštieľa v Betliari, okres Rožňava
Propozície

Oblastná výstava

Návrh rozhodcov na OVP
Frnčová Lenka/CZ
Frnčo Ladislav/CZ 
Vanža Sergej/
SK

PRIHLASOVANIE NA OBLASTNÚ VÝSTAVU A UZÁVIERKA

Prostredníctvom online systému. http://onlinedogshows.sk/
Uzávierka 17.08.2020

Bankové spojenie


Bankové spojenie: Tatra banka   
Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55            
Číslo účtu: 2625188073/1100
SWIFT CODE: TATRSKBX 
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073
Do správy pre prijímateľa uveďte: OVP/ŠV Dvor. 20 + meno majiteľa psa

INFORMÁCIE 
mobil: +421 905 397 503
e-mail: [email protected]

Poplatky

OVP – uzávierka 17.8.2020

– za prvého psa vrátane  katalógu 20 €
– za ďalšieho psa v triede mladých, strednej,  otvorenej,  pracovnej, šampiónov  17 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu a veteránov 13 €
– súťaže 10 €

Špeciálna výstava (CAC) – uzávierka 17.8.2020

– za prvého psa vrátane katalógu 30 €
– za ďalšieho psa v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov 27 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu, čestnej a veteránov 13 €
– súťaže 10 €

Platba na mieste  –  len v odôvodnených prípadoch +5 € za každého psa

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Podmienky účasti na výstave

Rešpektovanie výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky  plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Importované jedince v majetku občanov SR musia byť zapísané v SPKP. Každý vystavovateľ predloží s prihláškou obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Z výstavy bude vylúčený
– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
– pes chorý, alebo podozrivý z choroby
– suka vo vyššom stupni gravidity, dojčiaca suka a šteňa bez kompletnej vakcinácie

Veterinárne podmienky

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že:
– pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 35 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky                 sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ  nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu  psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy.
V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku.
Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!

Zmena rozhodcov vyhradená.

Tituly

Oblastná výstava
Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Víťaz OVP Dvorianky  2020

Ocenenia VN1 z tried mladšieho dorastu a dorastu a V1 z triedy veteránov sa uznávajú na získanie šampionátu dorastu a veteránov SKJ.

Špeciálna výstava: 
CAJC, CAC, Res. CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2020, BOB, BOS