OV Hencovce 29.8.2024

Oblastná výstava psov všetkých plemien
a
Špeciálna výstava bloodhoundov (CAC SR) 
Špeciálna výstava hovawartov  (CAC SR) 
Hencovce, okr. Vranov nad Topľou, 29.8.2024

U plemien so špeciálnou výstavou možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.

Miesto konania
Hencovce, okr. Vranov nad Topľou, futbalové ihrisko.

Dátum konania
29.8.2024

Program
9:00 príjem psov v kruhoch
10:00 začiatok posudzovania

Rozhodcovia OVP
Pogodina Viktoria/UA  – skup. I., III., VI., VII., VIII., Hovawart, Nemecký boxer
Rogowska Anna/PL – skup. II., IV, V., IX., X., neuznané plemená

Rozhodcovia Špeciálne výstavy
Klub Svätého Huberta – bloodhound, CAC – Pogodina Viktoria/UA
Slovenský hovawart klub, CAC – Rogowska Anna/PL

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. https://onlinedogshows.sk

Uzávierka 18.8.2024
Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ musí pri platbe uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.
Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.
Stornovať prihlášku je možné len do termínu uvedenej uzávierky a to aj v prípade, že by bola možnosť prihlásenia predĺžená.
V prípade storna prihlášky, alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €. Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky OVP

Poplatky

uzávierka 18.8.2024

1. pes

25 €

Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión)

22 €

Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná 

15 €

Súťaže

15 €

Poplatky ŠV s CAC

Poplatky

uzávierka 18.8.2024

1. pes

30 €

Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión)

27 €

Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná 

15 €

Súťaže

15 €

Platba na výstave je možná iba pre zahraničných vystavovateľov s + 5 € poplatkom za každého psa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne, alebo neúplne vyplnenou prihláškou. 

Bankový účet
Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakiadog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia
Výstava je zastrešená SKJ  a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy prislúchajúcej ich veku. Psy starší ako 15 mesiacov do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systémom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. 
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí, alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu záruka prepadne v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie, v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá OVP
Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka v plemene, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov.

Záverečné súťaže

  • Najkrajší pár psov
  • Chovateľská skupina
  • Najkrajší mladší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
  • Najkrajší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
  • Najkrajší jedinec z triedy čestnej – s ocenením V1, VT  v tr. čestnej na OV
  • Najkrajší veterán –  s ocenením V1, VT v tr. veteránov na OV
  • Najkrajší junior – s ocenením V1, VT v tr. mladých na OV
  • Najkrajšia dospelá suka – s titulom Oblastný víťaz
  • Najkrajší dospelý pes – s titulom Oblastný víťaz
  • Víťaz OVP Hencovce 2024 – postupujú najkrajší junior, najkrajšia dosp. suka a pes, najkrajší veterán a najkrajší z triedy čestnej