Najkrajší mladší dorast
1. Bracco Italiano – Gabin Compatriota di Bonifini. Maj: Sychová Diana+Sopko Marek
2. Vipet – Alijamo´s Gagarin. Maj: Kozánková Monika
3. Anglický špringeršpaniel – Fergie Ruthless. Maj: Chvojková Martina

Najkrajší veterán výstavy
1. Vipet – Alica Almir´s Family. Maj: Kozánková Monika
2. Čínsky chocholatý pes bez srsti – Cinderella Little Magic. Maj: Košová Monika
3. Jazvečík hladkosrstý trpasličí – Edgar z Bôrickej cesty. Maj: Škutová Eva

Víťaz oblastnej výstavy – BIS
Vipet – Alica Almir´s Family.
Maj: Monika Sklenár Kozánková

Oblastná výstava psov všetkých plemien, 15.9.2020

Špeciálne a Klubové výstavy (CAC)

MKK Slovakiadog v spolupráci s Obecným úradom Veľké Úľany a chovateľskými klubmi,  pod záštitou SPZ a SKJ

U plemien so špeciálnou výstavou – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.
Na výstavy sa prihlasuje samostatne cez klubové stránky. Enter via online club links.

Miesto a dátum konania

Veľké Úľany, okres Galanta
Jazdecký areál
15. september 2020

Propozície Oblastná výstava

Oblastná výstava

ROZHODCOVIA
Andráš Polgár
/SK
Tibor Havelka/SK
Vlastislav Vojtek/SK

Registrácia psov v kruhoch 9:00
Začiatok posudzovania: 10:00

Oblastná výstava je nominačnou výstavou na  šampióna šteniat a veteránov (uznáva sa titul VN1 a V1 z tried mladší dorast a dorast; veteránov)
Pre informácie o oblastnej výstave rolujte nižšie.

Klubové výstavy / Club shows CAC SR, KV 2020 C

Na výstavy sa prihlasuje samostatne cez klubové stránky. Enter via online club links.

ROZHODCOVIA
Rozhodca/Judge: Želko Lozic
Shar pei
Čierny ruský teriér – Black russia terrier
Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan

Špeciálne výstavy / Specialty shows CAC SR

Na výstavy sa prihlasuje samostatne cez klubové stránky. Enter via online club links.

ROZHODCOVIA
Rozhodca/
Judge: Andráš Polgár/SK
Čierny ruský teriér – Black russia terrier
Rozhodca/Judge: Tibor Havelka/SK
Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
Rozhodca/Judge: Želko Lozic
Čínsky chocholatý pes 

PRIHLASOVANIE NA OBLASTNÚ VÝSTAVU A UZÁVIERKA

ENTRY FOR THE REGIONAL DOG SHOW AND DEADLINE
je možné prostredníctvom on line systému. http://onlinedogshows.sk/

Uzávierka / Deadline 01.9.2020

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri platbe musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená.

V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky / Payments

Bankové spojenie / Bank account

Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakia Dog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia

Výstava je zastrešená SKJ  a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy prislúchajúcej ich veku. Psy starší ako 15 mesiacov do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systemom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou prihláškou.
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy / Classes

Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (certifikát)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá / Titles and chalange certificates

Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Víťaz OVP Veľké Úľany 2020 – Získa najkrajší jedinec výstavy v rámci záverečných súťaží.

Súťaže / Competitions

 • Najkrajší pár psov
 • Chovateľská skupina
 • Najkrajší junior
 • Najkrajší mladší dorast
 • Najkrajší dorast
 • Najkrajší veterán
 • Najkrajšia dospelá suka
 • Najkrajší dospelý pes
 • Najkrajší jedinec z triedy čestnej
 • Najkrajší jedinec z triedy pracovnej
 • Víťaz oblastnej výstavy BIS