Prvomajova retro oblastna vystava 2018

OV Vlčkovce 1.5.2018

PRVOMÁJOVÁ retro
Oblastná výstava psov
a Špeciálna výstava Shar-pei klub Slovensko (CAC SR, CC EFSPC)

Rozhodcovia

Polgár Andras, RS
– Oblastná výstava
Miroslav Václavík, CZ
– Oblastná výstava
– Špeciálna výstava pre plemeno shar pei

Triedy

Mladšieho dorastu – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov,
Trieda dorastu – od 6 – 9 mesiacov,
Trieda mladých – od 9 – 18 mesiacov,
Trieda stredná – od 15 – 24 mesiacov,
Trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia,
Trieda pracovná – od 15 mesiacov, je prístupná len pre plemená uvedené v zozname plemien s povinnou pracovnou skúškou,
Trieda šampiónov – od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI,
Trieda veteránov – od 8 rokov,
Trieda čestná – mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

I. uzávierka 3.4. 2018

II. uzávierka 20.4. 2018

Poplatky na Oblastnej výstave

The table with ID 3 not exists.

Bankové spojenie

Názov účtu: MKK Slovakiadog
Banka: Tatra banka
Číslo účtu: 2625188073/1100
SWIFT CODE: TATRSKBX
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073

Do správy pre prijímateľa uveďte: OV/SV 18 + meno majiteľa psa.

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri online systéme musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu II. uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená.

V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.

Tituly

Oblastný víťaz Zadáva sa na oblastnej výstave a môže byť udelený najlepšiemu psovi a suke v plemene z konkurencie víťazov tried z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Tituly na špeciálnej výstave CAC-SR, BOB, BOS, BOJ, BOV, CC EFSPC Špeciálna výstava Shar pei klubu je akceptovaná Európskou federáciou Shar pei klubov – zadávanie čakatelstiev na Šampióna EF SPC – CC EFSPC

Súťaže

Najkrajší pár
Najkrajšia chovateľská skupina
Junior handling 1. a 2. kategória

Záverečné súťaže

Najkrajší mladší dorast
Najkrajší dorast
Najkrajší veterán
Najkrajší jedinec z tried čestná, junior
Najkrajší dospelý pes
Najkrajšia dospelá suka
Prvomájový víťaz

Niečo na zábavu…

Kuchtík roka 2018
Výstava je tradične nazvaná aj SLADKÁ. Pečieme a súťažíme o titul Kuchtík roka 2018. Prineste svoj pekárenský výtvor a súťažte. Foto z minulého roka:

Hrdinovia dneška

Pamätáte si oslavy prvého mája? Doneste symbol tohto sviatku (oblečenie, transparent, chovateľská stanica ako alegorický stánok) a súťažte o cenu. Hrdina dneška. Hodnotiť sa bude zmysel pre humor a kreatíva. Hodnotenie bude ľudové…ako inak! Párky a pivo budú na výstave lacnejšie.

Podmienky účasti na výstave

Výstava je organizovaná podľa výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Z výstavy bude vylúčený:
– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
– pes chorý, alebo podozrivý z choroby.

Veterinárne predpisy

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že:
– pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy. Za škody spôsobené psom je zodpovedný vystavovateľ, spravidla majiteľ psa, ktorý nesie objektívnu zodpovednosť za plnenie povinností podľa tohto výstavného poriadku a/alebo zodpovednosť za škody spôsobené prihláseným psom. Osobitnú zodpovednosť nesie osoba poverená majiteľom na predvedenie psa na výstave. V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!