OV Veľké Úľany 8.5.2024

Oblastná výstava psov všetkých plemien Veľké Úľany, 8. 5. 2024

Informácie pre vystavovateľov:
Adresa výstaviska
Jazdecký areál, Priemyselná 2 (oproti A+Z Rišňovský), Veľké Úľany, okres Galanta

Príjem psov v kruhoch od 9:00 hod.
Začiatok posudzovania o 10:00 hod.
Záverečné súťaže o 13:00hod

Rozhodcovia
Firic Peter / Srbsko
FCI sk. I., FCI sk. III., FCI sk. V., FCI sk. VI., FCI sk. VII, FCI sk. VIII.

Orcsik István / Srbsko
FCI sk. II., FCI sk. IV., FCI sk. IX., FCI sk. X., neuzn.

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. http://onlinedogshows.sk/

Uzávierka 24.4.2024

Termín uzávierky je zároveň aj termínom poslednej možnej úhrady výstavného poplatku.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri platbe musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.
Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.
Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že bude možnosť prihlásenia predĺžená.
V prípade storna prihlášky, alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.
Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky
uzávierka 24. 4. 2024
1. pes – 25€
Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión) – 22€
Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná – 15€
Súťaže – 15€

Platba na výstave je možná iba pre zahraničných vystavovateľov s príplatkom + 5 € za každého psa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou prihláškou.

Bankový účet
Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakia Dog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia
Výstava je zastrešená SKJ a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systemom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne, alebo neúplne vyplnenou prihláškou.
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí, alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá
Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Víťaz OVP Veľké Úľany 2024 – Získa najkrajší jedinec výstavy v rámci záverečných súťaží.

Záverečné súťaže
Najkrajší pár psov
Chovateľská skupina
Najkrajší mladší dorast – pes a suka s ocenením VN1
Najkrajší dorast – pes a suka s ocenením VN1
Najkrajší dospelý pes – s titulom Oblastný víťaz
Najkrajšia dospelá suka – s titulom Oblastný víťaz
Najkrajší junior – s ocenením V1, VT v tr. mladých
Najkrajší jedinec z triedy čestnej – s ocenením V1, VT v tr. čestnej
Najkrajší jedinec z triedy pracovnej – s ocenením V1, VT v tr. pracovnej
Najkrajší veterán – s ocenením V1, VT v tr. veteránov
Víťaz OVP V. Úľany 2024 – postupujú najkrajší junior, najkrajšia dosp. suka a pes, najkrajší veterán a najkrajší z triedy čestnej