OV Hencovce 29.8.2023

Oblastná výstava psov všetkých plemien
a
Špeciálna výstava bloodhoundov (CAC SR) 
Špeciálna výstava československého vlčiaka (bez CAC SR) 

Hencovce, okr. Vranov nad Topľou, 29.8.2023

U plemien so špeciálnou výstavou možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.

Miesto konania:
futbalové ihrisko Hencovce, okr. Vranov nad Topľou

Dátum konania
29.8.2023

Program
9.00 – 10.00 hod. Prijímanie psov
10.00 hod. Otvorenie výstavy
10.10 – 13.30 hod. Posudzovanie v kruhoch
13.40 hod. Záverečné súťaže

Najkrajší pár psov – Václavík Miroslav, CZ
Najkrajšia chovateľská skupina – Jílková Zdenka, CZ
Najkrajšie šteňa –   Václavík Miroslav, CZ 
Najkrajší dorastenec – Jílková Zdenka, CZ
Najkrajší z tr. čestnej – Jílková Zdenka, CZ
Najkrajší mladý jedinec -Václavík Miroslav, CZ
Najkrajší veterán – Václavík Miroslav, CZ
Najkrajšia dospelá suka – Jílková Zdenka, CZ
Najkrajší dospelý pes – Václavík Miroslav, CZ 
BIS – Víťaz OVP Hencovce 2023 – Jílková Zdenka, CZ

Rozhodcovia
Tar Kristina, UA – sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. Posudzovať sa bude v dvoch kruhoch, v poradí plemien, ako je uvedené v novom rozdelení kruhov.
Jílková Zdenka, CZ 
Václavík Miroslav, CZ 

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. https://onlinedogshows.sk/

Uzávierka 21.8.2023

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ musí pri platbe uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uvedenej uzávierky a to aj v prípade, že by bola možnosť prihlásenia predĺžená.

V prípade storna prihlášky, alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky OVP a ŠV bez CAC

Poplatky

uzávierka 21.8.2023

1. pes

25 €

Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión)

22 €

Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná 

15 €

Súťaže

15 €

Poplatky ŠV s CAC

Poplatky

uzávierka 21.8.2023

1. pes

30 €

Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión)

27 €

Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná 

15 €

Súťaže

15 €

Platba na výstave je možná iba pre zahraničných vystavovateľov s + 5 € poplatkom za každého psa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne, alebo neúplne vyplnenou prihláškou. 

Bankový účet
Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakiadog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia
Výstava je zastrešená SKJ  a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy prislúchajúcej ich veku. Psy starší ako 15 mesiacov do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systémom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. 
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí, alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu záruka prepadne v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie, v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá

Na špeciálnej výstave (s CAC)      

CAJC – môže získať jedinec ocenený známkou Výborný 1 v triede mladých. Titul nie je nárokovateľný.   
CAC SR – môže získať jedinec ocenený známkou Výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Titul nie je nárokovateľný.          
Res. CAC SR   môže získať jedinec ocenený známkou Výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený titul CAC. Titul nie je nárokovateľný.   
Víťaz špeciálnej výstavy – získava najlepší dospelý pes a suka – nastupujú jedinci ocenení titulom CAC.   
BOB – získava najlepší jedinec plemena – do výberu nastupujú jedinci ocenení    titulmi VŠV, CAJC a V1 z triedy veteránov.    
BOS – získava najlepší jedinec opačného pohlavia ako BOB

Na oblastnej výstave         

Víťaz triedy  získava jedinec ocenený známkou Výborný 1.               
Oblastný víťaz  získava najlepší dospelý pes a najlepšia dospelá suka  plemena do výberu nastupujú víťazi triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.                           

Záverečné súťaže

  • Najkrajší pár psov
  • Chovateľská skupina
  • Najkrajší mladší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
  • Najkrajší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
  • Najkrajší dospelý pes – s titulom Oblastný víťaz
  • Najkrajšia dospelá suka – s titulom Oblastný víťaz
  • Najkrajší junior – s ocenením V1, VT v tr. mladých na OV
  • Najkrajší jedinec z triedy čestnej – s ocenením V1, VT  v tr. čestnej na OV
  • Najkrajší veterán –  s ocenením V1, VT v tr. veteránov na OV
  • Víťaz OVP Hencovce 2023 – postupujú najkrajší junior, najkrajšia dosp. suka a pes, najkrajší veterán a najkrajší z triedy čestnej