Veľkonočná oblastná výstava Vlčkovce

14.04.2017

ĎAKUJEME!

Naša výstavná premiéra v novej oblasti, na novom mieste spolu s vami dopadla výborne!
Pomohlo slniečko, dobrá nálada, vaša dobrá vôľa a možno aj chutný guláš a veľa veľa napečených sladkosti, ktoré ste doniesli.
Oblastná výstava je dobrý tréning na väčšie výstavy. Je výborné, že sa jej zúčastnili aj skúsení vystavovatelia a handleri, pretože vďaka ich účasti sa mohlo odovzdávať to podstatné – skúsenosti!
Medzinárodní rozhodcovia sa zhostili svojej úlohy na výbornú a my sme tak mohli spoločne stráviť pekný sviatočný piatok. Nie len preto, že bola Veľká noc, ale aj preto, že všetci spolu, svojou náladou a konaním vytvorili kynologický slávnostný piatok…
Na výstave posudzovali páni
Tibor Havelka
Petr Řehánek /CZ
Vladimír Javorčík
Spolu ich posúdením prešlo 238 psov.
Verím, že ste sa s nami cítili dobre. My s vami určite! Tešíme sa na stretnutie o rok aj so zapracovanými vašimi pripomienkami a bohatší o skúsenosti…

VÝSLEDKY

Víťaz Veľkonočnej výstavy:
Bullmastiff – SAFETY OF FLATLAND HELLBOY
O: OLDWELL ROMEO M: SAFETY OF FLATLAND TRINITY
CH: KÓZEL GYULA MAJ: KÓZEL GYULA

FOTOGALÉRIA

Bullmastiff - SAFETY OF FLATLAND HELLBOY

Posudzovatelia

Tibor Havelka, SK
Vladimír Javorčík, SK

Program Veľkonočná oblastná výstava

9:00 Príjem psov v kruhoch
10:00 Začiatok posudzovania
14:00 Záverečné súťaže

UPOZORNENIE
Parkovanie v areály – v parku je povolene iba podľa inštrukcií usporiadateľa a iba do naplnenia miesta.
Parkovanie mimo vyznačenej plochy je zakázané.
Po naplnení miest v areály je dostupné voľné parkovisko pred areálom (hneď pri parku).

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ.
Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia PP.
V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške bude jedinec automaticky zaradený do veku príslušnej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.

Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku.

Organizátor prijíma prihlášky zaslané iba on line cez oficiálny portál. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.
Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu.
Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania agresívne psy. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané.
Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané.
Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné!
Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Triedy

šteniat od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
dorastu 6-9 mesiacov
mladých 9-18 mesiacov
stredná 15-24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
pracovná od 15 mesiacov (priložiť potvrdenie o skúške)
šampiónov od 15 mesiacov (priložiť potvrdenie o šampionáte)
veteránov od 8 rokov
čestná pre psy od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV, KV (priložiť kópiu dokladu)

Tituly

Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Veľkonočný víťaz 2017

Súťaže

Najkrajší junior  • Najkrajší pár psov • Chovateľská skupina • Najkrajšie šteňa • Najkrajší dorast pes a suka • Najkrajší veterán • Víťaz čestných tried

Poplatky

Bankové spojenie:
Názov účtu: MKK Slovakiadog
Banka: Tatra banka
Číslo účtu: 2625188073/1100
SWIFT CODE: TATRSKBX
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073

Do správy pre prijímateľa uveďte: OVV/KV 17 + meno majiteľa psa

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

 • za prvého psa vrátane katalógu/First dog (junior, interm., open, working and champion classes) 17 €
 • za ďalšieho psa/for every additional dog/(junior, interm., open, working and champion classes) 14 €
 • trieda šteniat, dorastu, čestná a veteránov/baby, puppy, honour and veteran classes) 10 €
 • súťaže/competitions 7 €
 • +5 € za každého psa a súťaž pri platbe v druhej uzávierke.
  +5 € for each dog and competition in 2nd deadline.
 • Platba na mieste je povolená iba pre zahraničných vystavovateľov a iba v odôvodnených prípadoch. Príplatok za takúto platbu je +5 € za každého psa.Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.Only foreign exhibitors can pay at the shows and they need to have pre approval from the organizer. In this case you will pay +5 € for each dog.

Prihlasovanie

http://dogshow.sk

 Klubová výstava (CAC, KV 2017) 

14.4.2017

Klub chovateľov Argentínskej dogy a molossov všetky informácie na stránke venovanej klubovej výstave.
Shar-pei klub Slovensko všetky informácie na stránke venovanej klubovej výstave.

Posudzovateľ

Petr Řehánek, CZ

Poplatky

Bankové spojenie:
Názov účtu: MKK Slovakiadog
Banka: Tatra banka
Číslo účtu: 2625188073/1100
SWIFT CODE: TATRSKBX
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073

Do správy pre prijímateľa uveďte: OVV/KV 17 + meno majiteľa psa

pre členov klubu – Entry fee Club members:

 • za prvého psa vrátane katalógu/First dog (junior, interm., open, working and champion classes) 25 €
 • za ďalšieho psa/for every additional dog (junior, interm., open, working and champion classes)  20 €
 • trieda šteniat, dorastu, čestná a veteránov /baby, puppy, honour and veteran classes 10 €
 • súťaže/competitions 10 €

Poplatky

pre nečlenov klubu – Entry fee for non members:

 • za prvého psa vrátane katalógu/First dog (junior, interm., open, working and champion classes) 39 €
 • za ďalšieho psa/for every additional dog  (junior, interm., open, working and champion classes) 35 €
 • trieda šteniat, dorastu, čestná a veteránov/baby, puppy, honour and veteran classes 15 €
 • súťaže/competitions 15 €

Prihlasovanie

http://dogshow.sk

Uzávierka

I. uzávierka/Closing date: 15.03.2017
II. uzávierka/Closing date: 01.04.2017

Hlásite psa na obe výstavy? ( Klubová výstava + Veľkonočná výstava )

Zľava zo súčtu poplatkov za obe výstavy – za každého psa – 5 €
Discount for each dog is 5 €.

Miesto konania

Park v areáli motorestu Eso. Motorest ESO
Sereďská cesta 56, 919 23 Vlčkovce
0918 929 065 📞 033 558 40 44

Restaurant ESO