OV Veľké Úľany 8.5.2024

Oblastná výstava psov všetkých plemien Veľké Úľany, 8. 5. 2024

Informácie pre vystavovateľov:
Adresa výstaviska
Jazdecký areál, Priemyselná 2 (oproti A+Z Rišňovský), Veľké Úľany, okres Galanta

Príjem psov v kruhoch od 9:00 hod.
Začiatok posudzovania o 10:00 hod.
Záverečné súťaže o 13:00hod

Rozhodcovia
Firic Peter / Srbsko
FCI sk. I., FCI sk. III., FCI sk. V., FCI sk. VI., FCI sk. VII, FCI sk. VIII.

Orcsik István / Srbsko
FCI sk. II., FCI sk. IV., FCI sk. IX., FCI sk. X., neuzn.

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. http://onlinedogshows.sk/

Uzávierka 24.4.2024

Termín uzávierky je zároveň aj termínom poslednej možnej úhrady výstavného poplatku.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri platbe musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.
Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.
Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že bude možnosť prihlásenia predĺžená.
V prípade storna prihlášky, alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.
Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky
uzávierka 24. 4. 2024
1. pes – 25€
Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión) – 22€
Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná – 15€
Súťaže – 15€

Platba na výstave je možná iba pre zahraničných vystavovateľov s príplatkom + 5 € za každého psa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou prihláškou.

Bankový účet
Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakia Dog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia
Výstava je zastrešená SKJ a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systemom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne, alebo neúplne vyplnenou prihláškou.
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí, alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá
Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Víťaz OVP Veľké Úľany 2024 – Získa najkrajší jedinec výstavy v rámci záverečných súťaží.

Záverečné súťaže
Najkrajší pár psov
Chovateľská skupina
Najkrajší mladší dorast – pes a suka s ocenením VN1
Najkrajší dorast – pes a suka s ocenením VN1
Najkrajší dospelý pes – s titulom Oblastný víťaz
Najkrajšia dospelá suka – s titulom Oblastný víťaz
Najkrajší junior – s ocenením V1, VT v tr. mladých
Najkrajší jedinec z triedy čestnej – s ocenením V1, VT v tr. čestnej
Najkrajší jedinec z triedy pracovnej – s ocenením V1, VT v tr. pracovnej
Najkrajší veterán – s ocenením V1, VT v tr. veteránov
Víťaz OVP V. Úľany 2024 – postupujú najkrajší junior, najkrajšia dosp. suka a pes, najkrajší veterán a najkrajší z triedy čestnej

OV Hencovce 29.8.2023

Oblastná výstava psov všetkých plemien
a
Špeciálna výstava bloodhoundov (CAC SR) 
Špeciálna výstava československého vlčiaka (bez CAC SR) 

Hencovce, okr. Vranov nad Topľou, 29.8.2023

U plemien so špeciálnou výstavou možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.

Miesto konania:
futbalové ihrisko Hencovce, okr. Vranov nad Topľou

Dátum konania
29.8.2023

Program
9.00 – 10.00 hod. Prijímanie psov
10.00 hod. Otvorenie výstavy
10.10 – 13.30 hod. Posudzovanie v kruhoch
13.40 hod. Záverečné súťaže

Najkrajší pár psov – Václavík Miroslav, CZ
Najkrajšia chovateľská skupina – Jílková Zdenka, CZ
Najkrajšie šteňa –   Václavík Miroslav, CZ 
Najkrajší dorastenec – Jílková Zdenka, CZ
Najkrajší z tr. čestnej – Jílková Zdenka, CZ
Najkrajší mladý jedinec -Václavík Miroslav, CZ
Najkrajší veterán – Václavík Miroslav, CZ
Najkrajšia dospelá suka – Jílková Zdenka, CZ
Najkrajší dospelý pes – Václavík Miroslav, CZ 
BIS – Víťaz OVP Hencovce 2023 – Jílková Zdenka, CZ

Rozhodcovia
Tar Kristina, UA – sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. Posudzovať sa bude v dvoch kruhoch, v poradí plemien, ako je uvedené v novom rozdelení kruhov.
Jílková Zdenka, CZ 
Václavík Miroslav, CZ 

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. https://onlinedogshows.sk/

Uzávierka 21.8.2023

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ musí pri platbe uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uvedenej uzávierky a to aj v prípade, že by bola možnosť prihlásenia predĺžená.

V prípade storna prihlášky, alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky OVP a ŠV bez CAC

Poplatky

uzávierka 21.8.2023

1. pes

25 €

Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión)

22 €

Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná 

15 €

Súťaže

15 €

Poplatky ŠV s CAC

Poplatky

uzávierka 21.8.2023

1. pes

30 €

Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión)

27 €

Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná 

15 €

Súťaže

15 €

Platba na výstave je možná iba pre zahraničných vystavovateľov s + 5 € poplatkom za každého psa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne, alebo neúplne vyplnenou prihláškou. 

Bankový účet
Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakiadog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia
Výstava je zastrešená SKJ  a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy prislúchajúcej ich veku. Psy starší ako 15 mesiacov do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systémom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. 
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí, alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu záruka prepadne v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie, v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá

Na špeciálnej výstave (s CAC)      

CAJC – môže získať jedinec ocenený známkou Výborný 1 v triede mladých. Titul nie je nárokovateľný.   
CAC SR – môže získať jedinec ocenený známkou Výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Titul nie je nárokovateľný.          
Res. CAC SR   môže získať jedinec ocenený známkou Výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený titul CAC. Titul nie je nárokovateľný.   
Víťaz špeciálnej výstavy – získava najlepší dospelý pes a suka – nastupujú jedinci ocenení titulom CAC.   
BOB – získava najlepší jedinec plemena – do výberu nastupujú jedinci ocenení    titulmi VŠV, CAJC a V1 z triedy veteránov.    
BOS – získava najlepší jedinec opačného pohlavia ako BOB

Na oblastnej výstave         

Víťaz triedy  získava jedinec ocenený známkou Výborný 1.               
Oblastný víťaz  získava najlepší dospelý pes a najlepšia dospelá suka  plemena do výberu nastupujú víťazi triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.                           

Záverečné súťaže

 • Najkrajší pár psov
 • Chovateľská skupina
 • Najkrajší mladší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
 • Najkrajší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
 • Najkrajší dospelý pes – s titulom Oblastný víťaz
 • Najkrajšia dospelá suka – s titulom Oblastný víťaz
 • Najkrajší junior – s ocenením V1, VT v tr. mladých na OV
 • Najkrajší jedinec z triedy čestnej – s ocenením V1, VT  v tr. čestnej na OV
 • Najkrajší veterán –  s ocenením V1, VT v tr. veteránov na OV
 • Víťaz OVP Hencovce 2023 – postupujú najkrajší junior, najkrajšia dosp. suka a pes, najkrajší veterán a najkrajší z triedy čestnej

OV Betliar, 17.6.2023

OV Betliar-17.06.2023

Oblastná výstava psov všetkých plemien
a Špeciálne výstavy pre:
– Klub chovateľov duričov
– Klub chovateľov slovenského hrubosrstého stavača
– Klub chovateľov českého fúzača
– Klub chovateľov tatranského duriča
– Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
U plemien s klubovou výstavou – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.

Miesto konania
Betliar, okr. Rožňava, Park kaštieľa Betliar

Dátum konania: 17.6. 2023

Návrh rozhodcov na OVP:
Chmiel Boguslaw, PL – Skup. I., II., III, IX., XI.
Ryk Jan, PL – Skup. IV., V., VI., VII., VIII., X.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Program
09.00 – 10.00 hod. Prijímanie psov
10.00 hod. Otvorenie výstavy
10.10 – 13.45 hod. Posudzovanie v kruhoch
14.00 hod. Záverečné súťaže

Všeobecné ustanovenia
Rešpektovanie výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy.
V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku.
Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 35 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Z výstavy bude vylúčený
– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
– pes chorý, alebo podozrivý z choroby
– suka vo vyššom stupni gravidity, dojčiaca suka a šteňa bez kompletnej vakcinácie

Veterinárne predpisy
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Triedy
Mladší dorast od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie, v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá
Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka v plemene, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov.

Záverečné súťaže
Najkrajší pár psov
Chovateľská skupina
Najkrajší mladší dorast
Najkrajší dorast
Najkrajší jedinec z triedy čestnej
Najkrajší veterán
Najkrajší mladý jedinec
Najkrajšia dospelá suka
Najkrajší dospelý pes
Víťaz OVP Betliar 2023

Výstavné poplatky:
OVP – uzávierka 7.6.2023
– za prvého psa vrátane katalógu 25 €
– za ďalšieho psa v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov 22 €
– za psa v triede šteniat, dorastu, veteránov a čestnej 15 €
– súťaže 15 €

Bankové spojenie: Tatra banka
Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Číslo účtu: 2625188073/1100
SWIFT CODE: TATRSKBX
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073

Do správy pre prijímateľa uveďte: OVP/ŠV Betliar 23 + meno majiteľa psa.

Informácie: mobil: +421 905 722 247, e-mail: [email protected]

Uzávierka: 7.6.2023
Prihlasovanie:
https://onlinedogshows.sk/

OV Veľké Úľany, 7. 5. 2023

OV Velke Ulany 07.05.2023
BIS OV 07.05.2023
BIS: HERMIONA SWEET DEVIL, SPKP 579, 06.07.2021, CH a M: JUSTOVÁ IVONA

Oblastná výstava psov všetkých plemien Veľké Úľany, 7. 5. 2023

a Klubové výstavy (CAC, KV 2023).

Americký kokeršpaniel
Shar pei
Welsh corgi pembroke
Welsh corgi cardigan
Maltézsky psík
Čierny ruský teriér

U plemien s klubovými výstavami – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.

Informácie pre vystavovateľov na OV Veľké Úľany.

Adresa výstaviska
Jazdecký areál, Priemyselná 2 (oproti A+Z Rišňovský), Veľké Úľany, okres Galanta.


Program

Príjem psov v kruhoch od 9:00 hod.
Začiatok posudzovania o 10:00 hod.
Záverečné súťaže o 14:00hod

ROZHODCOVIA


Željko Lozič / Srbsko

Z vážnych dôvodov sa ospravedlnil z posudzovania pán Željko Ložic.
Posudzovať jeho plemená bude pán András Polgár.


KV Shar pei klub 
a Oblastná výstava –  časť FCI sk. I., časť FCI sk. II., FCI skupiny V., VI., IX., X., neuznané plemená.


Viera Vítková / SK


KV Welsh corgi klub Slovakia
KV Slovenský klub maltézskych psíkov  
a Oblastná výstava –  FCI skup. IV., časť FCI sk. VII., americký kokeršpaniel


Lucia Heldová / SK


KV Slovenský klub ruských čiernych teriérov
Oblastná výstava –  časť FCI sk. VII.


Soňa Heldová / SK


KV Americký kokeršpaniel klub Slovensko 
a Oblastná výstava –  časť FCI sk. I., časť FCI sk. II., FCI skup. VIII. 


Viktória Lozič / Srbsko


Oblastná výstava  –   FCI skup. III.

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. http://onlinedogshows.sk/
Tento link slúži na prihlásenie psa na Oblastnú výstavu.
Na klubové výstavy sa prihlasujte cez on line portál klubu, ktorý zastrešuje dané plemeno.

Uzávierka 25.4.2023

Termín uzávierky je zároveň aj termínom poslednej možnej úhrady výstavného poplatku. 

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri platbe musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že bude možnosť prihlásenia predĺžená.

V prípade storna prihlášky, alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky

uzávierka  25. 4. 2023

1. pes

25€

Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión)

22€

Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná 

15€

Súťaže

15€

Platba na výstave je možná iba pre zahraničných vystavovateľov s príplatkom + 5 € za každého psa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou prihláškou. 

Bankový účet
Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakia Dog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia
Výstava je zastrešená SKJ  a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systemom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne, alebo neúplne vyplnenou prihláškou.
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí, alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast
 od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá
Víťaz triedy
 – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Víťaz OVP Veľké Úľany 2023 – Získa najkrajší jedinec výstavy v rámci záverečných súťaží.

Záverečné súťaže

 • Najkrajší pár psov
 • Chovateľská skupina
 • Najkrajší mladší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
 • Najkrajší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
 • Najkrajší dospelý pes – s titulom Oblastný víťaz
 • Najkrajšia  dospelá suka – s titulom Oblastný víťaz
 • Najkrajší junior – s ocenením V1, VT v tr. mladých na OV
 • Najkrajší jedinec z triedy čestnej – s ocenením V1, VT  v tr. čestnej na OV
 • Najkrajší jedinec z triedy pracovnej – s ocenením V1, VT v tr. pracovnej na OV
 • Najkrajší veterán –  s ocenením V1, VT v tr. veteránov na OV
 • Víťaz OVP V. Úľany 2023 – postupujú najkrajší junior, najkrajšia dosp. suka a pes, najkrajší veterán a najkrajší z triedy čestnej

OV Hencovce 1.9.2022

Oblastná výstava psov všetkých plemien
a Špeciálna výstava bloodhoundov (CAC SR)

Hencovce, okr. Vranov nad Topľou, 1.9.2022.

U plemena so špeciálnou výstavou – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.

Miesto konania
Hencovce, okr. Vranov nad Topľou / futbalové ihrisko.

Dátum konania
1.9. 2022

Program
9:00 príjem psov v kruhoch
10:00 začiatok posudzovania

Rozhodcovia
Viktoria Pohodina, UA  – skup. I., III, V., IX., X., zvyšok skupiny II., Bloodhound

Aleksander Skrzyński, PL  –   skup. IV., VI, VII, VIII., neuzn. plemená, NO, pinče, bradáče, doberman, ČRT.

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. http://onlinedogshows.sk/

Uzávierka 21.8.2022

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ musí pri platbe uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uvedenej uzávierky a to aj v prípade, že by bola možnosť prihlásenia predĺžená.

V prípade storna prihlášky, alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky OVP

uzávierka 21.8.2022

1. pes

23 €

Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión)

20 €

Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná 

15 €

Súťaže

15 €


Poplatky ŠV

uzávierka 21.8.2022

1. pes

30 €

Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión)

27 €

Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná 

15 €

Súťaže

15 €

Platba na výstave je možná iba pre zahraničných vystavovateľov s + 5 € poplatkom za každého psa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne, alebo neúplne vyplnenou prihláškou. 

Bankový účet
Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakiadog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia
Výstava je zastrešená SKJ  a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy prislúchajúcej ich veku. Psy starší ako 15 mesiacov do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systémom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. 
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí, alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie, v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá
Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka v plemene, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov.

Záverečné súťaže

 • Najkrajší pár psov
 • Chovateľská skupina
 • Najkrajší mladší dorast
 • Najkrajší dorast
 • Najkrajší jedinec z triedy čestnej
 • Najkrajší veterán
 • Najkrajší mladý jedinec
 • Najkrajšia dospelá suka
 • Najkrajší dospelý pes 
 • Víťaz OVP Hencovce 2022

OV Veľké Úľany 15.5.2022

Oblastná výstava 15.05.2022

Oblastná výstava psov všetkých plemien, 15.5.2022

a špeciálne výstavy (CAC SR)

Špeciálne výstavy (CAC) pre plemená
Ruský čierny teriér
Shar-pei
Welsh corgipembroke
Welsh corgi cardigan

U plemien so špeciálnou výstavou – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.

Dátum konania: 15.5. 2022

Informácie pre vystavovateľov na OV Veľké Úľany.

Adresa výstaviska
Jazdecký areál, Priemyselná 2 (oproti A+Z Rišňovský), Veľké Úľany.
Príjem psov v kruhoch od 9:00 hod.
Začiatok posudzovania o 10:00 hod.
Záverečné súťaže o 14:00hod

Šťastnú cestu do Úľan!

Rozhodcovia
Galina Kalinichenko/UA
András Polgár/SRB
Tibor Havelka/SK

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. http://onlinedogshows.sk/
Tento link slúži na prihlásenie psa na Oblastnú výstavu.
Na špeciálne výstavy sa prihlasujte cez on line portál klubu, ktorý zastrešuje dané plemeno.

Uzávierka 1.5.2022

Termín uzávierky je zároveň aj termínom poslednej možnej úhrady výstavného poplatku. 

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri platbe musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená.

V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky

uzávierka 1.5.2022

1. pes

23€

Za každého ďalšieho (z tried – mladých, stredná, otvorená, šampión)

20€

Trieda – mladší dorast, dorast, veterán, čestná 

15€

Súťaže

15€

Platba na výstave je možná iba pre zahraničných vystavovateľov s príplatkom + 5 € za každého psa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou prihláškou. 

Bankový účet
Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakia Dog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia
Výstava je zastrešená SKJ  a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systemom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou prihláškou.
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí, alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá
Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Víťaz OVP Veľké Úľany 2022 – Získa najkrajší jedinec výstavy v rámci záverečných súťaží.

Záverečné súťaže

 • Najkrajší pár psov
 • Chovateľská skupina
 • Najkrajší mladší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
 • Najkrajší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
 • Najkrajší dospelý pes – s titulom Oblastný víťaz
 • Najkrajšia  dospelá suka – s titulom Oblastný víťaz
 • Najkrajší junior – s ocenením V1, VT v tr. mladých na OV
 • Najkrajší jedinec z triedy čestnej – s ocenením V1, VT  v tr. čestnej na OV
 • Najkrajší jedinec z triedy pracovnej – s ocenením V1, VT v tr. pracovnej na OV
 • Najkrajší veterán –  s ocenením V1, VT v tr. veteránov na OV
 • Víťaz OVP V. Úľany 2022 – postupujú najkrajší junior, najkrajšia dosp. suka a pes, najkrajší veterán a najkrajší z triedy čestnej
 • BIS SUPRIME – Víťaz OVP Veľké Úľany a BOB zo špeciálnych výstav, ktoré sa konajú počas OVP.

OV Hencovce 1.9.2021

Hencovce 1.9.2021

Oblastná výstava psov všetkých plemien a

Špeciálna výstava (CAC SR) Klubu chovateľov duričov

U plemien so špeciálnou výstavou – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.

Miesto konania
Hencovce, okr. Vranov nad Topľou. Futbalové ihrisko.

Dátum konania
1.9. 2021.

Program
9:00 príjem psov v kruhoch
10:00 začiatok posudzovania

Rozhodcovia
František Šimek/CZ
Dalibor Smékal/CZ

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. http://onlinedogshows.sk/
Na špeciálnu výstavu sa prihlasujte osobitne, prihláška na OVP platí len na oblastnú výstavu.

Uzávierka 23.8.2021

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ musí pri platbe uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uvedenej uzávierky a to aj v prípade, že by bola možnosť prihlásenia predĺžená.

V prípade storna prihlášky, alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky

Poplatky Uzávierka 23.8.2021
1. pes 20 €
Za každého ďalšieho (z tried: mladých, stredná, otvorená, šampión) 17 €
Trieda: mladší dorast, dorast, veterán, čestná 15 €
Súťaže 15 €

Platba na výstave je možná iba pre zahraničných vystavovateľov s + 5 € poplatkom za každého psa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne, alebo neúplne vyplnenou prihláškou. Štatistika prihlásených psov bude zverejnená na webovej stránke 2 dni pred uzávierkou a bude aktualizovaná do ukončenia prihlasovania.

Bankový účet
Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakiadog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia
Výstava je zastrešená SKJ  a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy prislúchajúcej ich veku. Psy starší ako 15 mesiacov do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systémom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. 
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí, alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie, v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá
Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka v plemene, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov.

Záverečné súťaže

 • Najkrajší pár psov
 • Chovateľská skupina
 • Najkrajší mladší dorast
 • Najkrajší dorast
 • Najkrajší jedinec z triedy čestnej
 • Najkrajší jedinec z triedy pracovnej
 • Najkrajší veterán
 • Najkrajší mladý jedinec
 • Najkrajšia dospelá suka
 • Najkrajší dospelý pes 
 • Víťaz OVP Hencovce 2021

OV Veľké Úľany 10.7.2021

Oblastná výstava psov všetkých plemien, 10.7.2021

Oblastná výstava psov všetkých plemien, 10.7.2021

a klubové výstavy (KV21, CACSR) pre plemená:

Čierny ruský teriér
Shar pei
Welsh corgi Pembroke a Cardigan
Samojed – CC bez CAC

U plemena s klubovou výstavou – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.
Ocenenie VN1 a V1 (z tried mladšieho dorastu, dorastu a veteránov) sa započítava do titulov pre získanie šampionátov šteniat a veteránov.

Dátum konania: 10.7. 2021

Miesto konania
Veľké Úľany, okres Galanta
Jazdecký areál
Adresa 
Priemyselná 2 (oproti A+Z Rišňovský).

Rozhodcovia
MVDr. Gabriela Ridarčíková, SK
Zdenka Jílková, CZ
Iveta Vojteková, SK

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. http://onlinedogshows.sk/

Tento link slúži na prihlásenie psa na Oblastnú výstavu.
Na klubové výstavy sa prihlasujete cez on-line portál klubu ktorý zastrešuje dané plemeno.

Termín uzávierky je zároveň aj termínom poslednej možnej úhrady výstavného poplatku. 

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri platbe musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa. 

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že je predĺžená možnosť prihlasovania. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá
Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Víťaz OVP Veľké Úľany 2021-BIS – Získa najkrajší jedinec výstavy v rámci záverečných súťaží.

Záverečné súťaže

 • Najkrajší pár psov
 • Chovateľská skupina
 • Najkrajší mladší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
 • Najkrajší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
 • Najkrajší dospelý pes – s ocenením V1 na OV
 • Najkrajšia  dospelá suka – s ocenením V1 na OV
 • Najkrajší junior pes – s ocenením V1 na OV
 • Najkrajší junior suka – s ocenením V1 na OV
 • Najkrajší pes/suka z triedy čestnej – pes a suka s ocenením V1 na OV
 • Najkrajší pes/suka z triedy pracovnej – pes a suka s ocenením V1 na OV
 • Najkrajší veterán – pes a suka s ocenením V1 na OV

BIS – Do súťaže nastupujú víťazí súťaží: Najkrajší dospelý pes, Najkrajšia  dospelá suka, Najkrajší junior pes, Najkrajší junior suka, Najkrajší veterán.
BIS SUPRIME – BIS OV Veľké Úľany a BOB z klubových výstav, ktoré sa konajú počas OV Veľké Úľany 21.

OV Betliar, 19.6.2021

Betliar, 19.6.2021

Oblastná výstava psov všetkých plemien

a Klubové výstavy (CAC SR, KV) pre:

 • plemeno Tatranský durič
 • Klub chovateľov duričov

U plemien s klubovou výstavou – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.

Miesto konania
Betliar, okr. Rožňava
Park kaštieľa Betliar

Dátum konania
19.6. 2021

Program
09.00  –  10.00 hod.    Prijímanie psov
                10.00 hod.   Otvorenie výstavy                                                                             
 10.10  –  13.45 hod.    Posudzovanie v kruhoch
                14.00 hod.    Záverečné súťaže
 
Záverečné súťaže
Najkrajší pár psov – Ryk Jan, PL
Najkrajšie jedinec triedy čestnej – Erdős László, HU
Najkrajšie šteňa – Ryk Jan, PL
Najkrajší dorastenec – Erdős László, HU
Najkrajší z tr. pracovnej – Ryk Jan, PL
Najkrajší mladý jedinec – Erdős László, HU
Najkrajší veterán – Ryk Jan, PL
Najkrajšia dospelý pes – Erdős László, HU
Najkrajší dospelá suka – Ryk Jan, PL
BIS – Víťaz OVP Betliar 2021 – Erdős László, HU
 
Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy

Mladší dorast od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie, v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá

Víťaz triedy
 – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka v plemene, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov.

Záverečné súťaže

 • Najkrajší pár psov
 • Chovateľská skupina
 • Najkrajší mladší dorast
 • Najkrajší dorast
 • Najkrajší jedinec z triedy čestnej
 • Najkrajší jedinec z triedy pracovnej
 • Najkrajší veterán
 • Najkrajší mladý jedinec
 • Najkrajšia dospelá suka
 • Najkrajší dospelý pes 
 • Víťaz OVP Betliar 2021 

OV Veľké Úľany 15.9.2020

Najkrajší mladší dorast
1. Bracco Italiano – Gabin Compatriota di Bonifini. Maj: Sychová Diana+Sopko Marek
2. Vipet – Alijamo´s Gagarin. Maj: Kozánková Monika
3. Anglický špringeršpaniel – Fergie Ruthless. Maj: Chvojková Martina

Najkrajší veterán výstavy
1. Vipet – Alica Almir´s Family. Maj: Kozánková Monika
2. Čínsky chocholatý pes bez srsti – Cinderella Little Magic. Maj: Košová Monika
3. Jazvečík hladkosrstý trpasličí – Edgar z Bôrickej cesty. Maj: Škutová Eva

Víťaz oblastnej výstavy – BIS
Vipet – Alica Almir´s Family.
Maj: Monika Sklenár Kozánková

Oblastná výstava psov všetkých plemien, 15.9.2020

Špeciálne a Klubové výstavy (CAC)

MKK Slovakiadog v spolupráci s Obecným úradom Veľké Úľany a chovateľskými klubmi,  pod záštitou SPZ a SKJ

U plemien so špeciálnou výstavou – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.
Na výstavy sa prihlasuje samostatne cez klubové stránky. Enter via online club links.

Miesto a dátum konania

Veľké Úľany, okres Galanta
Jazdecký areál
15. september 2020

Propozície Oblastná výstava

Oblastná výstava

ROZHODCOVIA
Andráš Polgár
/SK
Tibor Havelka/SK
Vlastislav Vojtek/SK

Registrácia psov v kruhoch 9:00
Začiatok posudzovania: 10:00

Oblastná výstava je nominačnou výstavou na  šampióna šteniat a veteránov (uznáva sa titul VN1 a V1 z tried mladší dorast a dorast; veteránov)
Pre informácie o oblastnej výstave rolujte nižšie.

Klubové výstavy / Club shows CAC SR, KV 2020 C

Na výstavy sa prihlasuje samostatne cez klubové stránky. Enter via online club links.

ROZHODCOVIA
Rozhodca/Judge: Želko Lozic
Shar pei
Čierny ruský teriér – Black russia terrier
Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan

Špeciálne výstavy / Specialty shows CAC SR

Na výstavy sa prihlasuje samostatne cez klubové stránky. Enter via online club links.

ROZHODCOVIA
Rozhodca/
Judge: Andráš Polgár/SK
Čierny ruský teriér – Black russia terrier
Rozhodca/Judge: Tibor Havelka/SK
Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
Rozhodca/Judge: Želko Lozic
Čínsky chocholatý pes 

PRIHLASOVANIE NA OBLASTNÚ VÝSTAVU A UZÁVIERKA

ENTRY FOR THE REGIONAL DOG SHOW AND DEADLINE
je možné prostredníctvom on line systému. http://onlinedogshows.sk/

Uzávierka / Deadline 01.9.2020

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri platbe musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená.

V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky / Payments

Bankové spojenie / Bank account

Tatra banka
Názov účtu: MKK Slovakia Dog
Číslo účtu: 2625188073/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2518 8073

Všeobecné ustanovenia

Výstava je zastrešená SKJ  a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy prislúchajúcej ich veku. Psy starší ako 15 mesiacov do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systemom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou prihláškou.
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný double handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy / Classes

Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (certifikát)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá / Titles and chalange certificates

Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Víťaz OVP Veľké Úľany 2020 – Získa najkrajší jedinec výstavy v rámci záverečných súťaží.

Súťaže / Competitions

 • Najkrajší pár psov
 • Chovateľská skupina
 • Najkrajší junior
 • Najkrajší mladší dorast
 • Najkrajší dorast
 • Najkrajší veterán
 • Najkrajšia dospelá suka
 • Najkrajší dospelý pes
 • Najkrajší jedinec z triedy čestnej
 • Najkrajší jedinec z triedy pracovnej
 • Víťaz oblastnej výstavy BIS