OV Betliar, 8.6.2024

Oblastná výstava psov všetkých plemien
a Špeciálne výstavy (CAC) pre:
– Klub chovateľov duričov
– Klub chovateľov českého fúzača
– Klub chovateľov tatranského duriča

U plemien so špeciálnou výstavou – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.

Miesto konania
Betliar, okr. Rožňava, Park kaštieľa Betliar

Dátum konania 8.6. 2024

Návrh rozhodcov na OVP
Polgár Andráš, SRB – Skupina I., II., V, VI., VIII., IX., časť neuznaných plemien.
Smékal Dalibor, CZ – Skupina III., IV., VII., X., časť neuznaných plemien.
Zmena rozhodcov vyhradená.

Program
09.00 – 10.00 hod. Prijímanie psov
10.00 hod. Otvorenie výstavy
10.10 – 13.30 hod. Posudzovanie v kruhoch
13.30 hod. Záverečné súťaže

Všeobecné ustanovenia
Rešpektovanie výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy.
V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku.
Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 35 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.
Z výstavy bude vylúčený
– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
– pes chorý, alebo podozrivý z choroby
– suka vo vyššom stupni gravidity, dojčiaca suka a šteňa bez kompletnej vakcinácie

Veterinárne predpisy
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Triedy
Mladší dorast od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná – mimo konkurencie, v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá
Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka v plemene, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov.

Záverečné súťaže
Najkrajší pár psov
Chovateľská skupina
Najkrajší mladší dorast
Najkrajší dorast
Najkrajší jedinec z triedy čestnej
Najkrajší veterán
Najkrajší mladý jedinec
Najkrajšia dospelá suka
Najkrajší dospelý pes
Víťaz OVP Betliar 2024

Výstavné poplatky
OVP – uzávierka 29.5.2024.
– za prvého psa  25 €
– za ďalšieho psa v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov 22 €
– za psa v triede šteniat, dorastu, veteránov a čestnej 15 €
– súťaže 15 €

Bankové spojenie: Tatra banka
Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Číslo účtu: 2625188073/1100
SWIFT CODE: TATRSKBX
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073

Do správy pre prijímateľa uveďte:   meno majiteľa psa.

Informácie: mobil: +421 905 722 247, e-mail: [email protected]

Uzávierka: 29.5.2024
Prihlasovanie: https://onlinedogshows.sk/